Giá nước thô

Hiên nay công ty Sông Chu đang thực hiện bán nước thô theo giá được UBND Tỉnh Thanh Hóa Quyết định.

1- Nước thô được cấp từ hệ thống cấp nước thô cho Khu kinh tế Nghi Sơn qua hệ thống đường ống Bơm từ Hồ Yên Mỹ về Khu kinh tế Nghi Sơn: Thực hiện theo quyết định số 4579/QĐ-UBND ngày 21/12/2022; Đơn giá là: 5.813 đồng/m3 (Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT; thuế Tài nguyên và các loại thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật).

2- Nước thô được cấp từ các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn công ty quản lý (16, Huyện, Thị Xã, Thành Phố) để sản xuất nước cho sinh hoạt, công nghiệp..v.v Đơn giá là: 900 đồng/m3

3- Giá nước cấp cho  nhà máy Thủy điện vận hành:….