Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Liên kết

Quảng cáo

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTuần này115
mod_vvisit_counterTháng này115
mod_vvisit_counterTổng truy cập3987

Hiện có: 59 guests online

Kế hoạch SX-TC hàng năm

Kế hoạch SXTC 2018 

Kế hoạch SXTC 2017 

KẾ HOẠCH TẠM GIAO NĂM 2017 

1- Nh©n sù dù kiÕn CTC§, TTC§ nhiÖm kú 2012 - 2015:

stt

Hä vµ tªn

N¨m sinh

§¬n vÞ

chøc vô chuyªn m«n - §¶ng

dù kiÕn chøc vô c«ng ®oµn

1

L­­¬ng V¨n Qu©n

1980

CN M­­êng L¸t

KÕ to¸n

CTC§

2

Lª §×nh B¾c

1970

CN B¸ Th­­íc

CN

CTC§

3

Ng« ThÞ Hång

1982

CN Ngäc LÆc

HC - VT

CTC§

4

Lª Anh TuÊn

1977

CN Cöa §¹t

TT HCTC

CTC§

5

L­u Xu©n Qu©n

1976

CN B¸i Th­­îng

C«ng nh©n

CTC§

6

NguyÔn MËu H¶i

1973

CN Thä Xu©n

TT HCTC

CTC§

7

§ç Ngäc TuyÕn

1959

CN ThiÖu Ho¸

PG§ - PB.th­

CTC§

8

Tr­¬ng TuÊn Anh

1983

CN §«ng S¬n

CB - §UV

CTC§

9

NguyÔn ThÞ H¶i

1968

CN Thµnh Phè

C.tr­ëng- §UV

CTC§

10

Tr­­¬ng Minh Hång

1973

CNQu¶ngX­­¬ng

TTKT - §UV

CTC§

11

Ph¹m ViÕt Phong

1983

CN TriÖu S¬n

TTHC

CTC§

12

Ph¹m ThÞ Dung

1962

CN N«ng Cèng

TTKT - §UV

CTC§

13

Bïi ThÞ Mai

1980

CN Nh­ Thanh

TTKT

CTC§

14

Lª V¨n ThuÇn

1969

CN TÜnh Gia

KÕ to¸n

CTC§

15

NguyÔnHoµng Sinh

1958

CNTh¹ch Thµnh

TTHC - CUV

CTC§

16

NguyÔn V¨n KÝnh

1964

CN CÈm Thuû

TT HCTC

CTC§

17

NguyÔn H÷u TuÊn

1958

CN XD&KDTH

CN

CTC§

18

Vô Thuþ Hoa

1969

Phßng KH-KD

CB

TTC§

19

§ç C«ng Hîi

1971

Phßng KT

P.TP - PBT CB

CTC§

20

Lª Thanh Ho·n

1969

Phßng TC-HC

PTP TCHC

TTC§

21

Hoµng ThÞ HiÒn

1970

Phßng TV

PTP - CUV CB

TTC§

22

TrÞnh V¨n Dòng

1974

Ban QLDA

Kto¸n

TTC§

23

Ngä Duy §¹o

1962

CTy CPTVSC

CB

CTC§

2- Sè l­îng uû viªn BCH c«ng ®oµn c¬ së: 17 ng­êi (B»ng sè l­îng nhiÖm kú 2010 - 2012); Sè l­îng Uû viªn BCH t¹i c¸c ®¬n vÞ tèi ®a lµ: 5 ng­êi.

3- Dù kiÕn nh©n sù giíi thiÖu BTV, Chñ tÞch, PCT vµ c¬ cÊu tham gia BCH:

stt

Hä vµ tªn

N¨m sinh

§¬n vÞ

chøc vô chuyªn m«n - §¶ng

dù kiÕn chøc vô c«ng ®oµn

1

Kh­¬ng B¸ LuËn

1973

P.KHKD

TP- §UV

UV BTV - CTC§

2

NguyÔn ThÞ Ngäc

1971

CN D&KDTH

TTKT

UVBTV- P.CTC§

3

Lª H÷u HuyÕn

1966

P.TV

KTT- §UV

UV BTV

4

Hoµng Thanh C­êng

1959

P. TC-HC

PTP - TCHC

UV BTV

5

§ç C«ng Hîi

1971

P.Kthu©

P.TP KT

UV BTV

6

CN Thä Xu©n

CTC§

UVBCH XX

7

CN ThiÖu Ho¸

CTC§

UVBCH XX

8

CN §«ng S¬n

CTC§

UVBCH XX

9

CN Thµnh Phè

CTC§

UVBCH XX

10

CNQu¶ngX­­¬ng

CTC§

UVBCH XX

11

CN TriÖu S¬n

CTC§

UVBCH XX

12

CN N«ng Cèng

CTC§

UVBCH XX

13

CN Nh­ Thanh

CTC§

UVBCH XX

14

CN TÜnh Gia

CTC§

UVBCH XX

15

CNTh¹ch Thµnh

CTC§

UVBCH XX

16

CN CÈm Thuû

CTC§

UVBCH XX

17

Cty CPTVXD

CTC§

UVBCH XX

 

Kế hoạch SXKD 2016Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 16:23)