Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Liên kết

Quảng cáo

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTuần này54
mod_vvisit_counterTháng này54
mod_vvisit_counterTổng truy cập3926

Hiện có: 14 guests online

Báo cáo

Kế hoạch SXTC 2017 

Báo cáo quyết toán 6 tháng năm 2017

Bản báo cáo 6 tháng 2017: xem tại đâyLần cập nhật cuối (Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 15:13)

 

Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 14:09)

 

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2016 

Quyết định xếp loại doanh nghiệp 2015 

Báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2017 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2016

Báo cáo quyết toán 2016: xem tại đâyLần cập nhật cuối (Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 15:16)

 

Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 

KẾ HOẠCH TẠM GIAO NĂM 2017 

1- Nh©n sù dù kiÕn CTC§, TTC§ nhiÖm kú 2012 - 2015:

stt

Hä vµ tªn

N¨m sinh

§¬n vÞ

chøc vô chuyªn m«n - §¶ng

dù kiÕn chøc vô c«ng ®oµn

1

L­­¬ng V¨n Qu©n

1980

CN M­­êng L¸t

KÕ to¸n

CTC§

2

Lª §×nh B¾c

1970

CN B¸ Th­­íc

CN

CTC§

3

Ng« ThÞ Hång

1982

CN Ngäc LÆc

HC - VT

CTC§

4

Lª Anh TuÊn

1977

CN Cöa §¹t

TT HCTC

CTC§

5

L­u Xu©n Qu©n

1976

CN B¸i Th­­îng

C«ng nh©n

CTC§

6

NguyÔn MËu H¶i

1973

CN Thä Xu©n

TT HCTC

CTC§

7

§ç Ngäc TuyÕn

1959

CN ThiÖu Ho¸

PG§ - PB.th­

CTC§

8

Tr­¬ng TuÊn Anh

1983

CN §«ng S¬n

CB - §UV

CTC§

9

NguyÔn ThÞ H¶i

1968

CN Thµnh Phè

C.tr­ëng- §UV

CTC§

10

Tr­­¬ng Minh Hång

1973

CNQu¶ngX­­¬ng

TTKT - §UV

CTC§

11

Ph¹m ViÕt Phong

1983

CN TriÖu S¬n

TTHC

CTC§

12

Ph¹m ThÞ Dung

1962

CN N«ng Cèng

TTKT - §UV

CTC§

13

Bïi ThÞ Mai

1980

CN Nh­ Thanh

TTKT

CTC§

14

Lª V¨n ThuÇn

1969

CN TÜnh Gia

KÕ to¸n

CTC§

15

NguyÔnHoµng Sinh

1958

CNTh¹ch Thµnh

TTHC - CUV

CTC§

16

NguyÔn V¨n KÝnh

1964

CN CÈm Thuû

TT HCTC

CTC§

17

NguyÔn H÷u TuÊn

1958

CN XD&KDTH

CN

CTC§

18

Vô Thuþ Hoa

1969

Phßng KH-KD

CB

TTC§

19

§ç C«ng Hîi

1971

Phßng KT

P.TP - PBT CB

CTC§

20

Lª Thanh Ho·n

1969

Phßng TC-HC

PTP TCHC

TTC§

21

Hoµng ThÞ HiÒn

1970

Phßng TV

PTP - CUV CB

TTC§

22

TrÞnh V¨n Dòng

1974

Ban QLDA

Kto¸n

TTC§

23

Ngä Duy §¹o

1962

CTy CPTVSC

CB

CTC§

2- Sè l­îng uû viªn BCH c«ng ®oµn c¬ së: 17 ng­êi (B»ng sè l­îng nhiÖm kú 2010 - 2012); Sè l­îng Uû viªn BCH t¹i c¸c ®¬n vÞ tèi ®a lµ: 5 ng­êi.

3- Dù kiÕn nh©n sù giíi thiÖu BTV, Chñ tÞch, PCT vµ c¬ cÊu tham gia BCH:

stt

Hä vµ tªn

N¨m sinh

§¬n vÞ

chøc vô chuyªn m«n - §¶ng

dù kiÕn chøc vô c«ng ®oµn

1

Kh­¬ng B¸ LuËn

1973

P.KHKD

TP- §UV

UV BTV - CTC§

2

NguyÔn ThÞ Ngäc

1971

CN D&KDTH

TTKT

UVBTV- P.CTC§

3

Lª H÷u HuyÕn

1966

P.TV

KTT- §UV

UV BTV

4

Hoµng Thanh C­êng

1959

P. TC-HC

PTP - TCHC

UV BTV

5

§ç C«ng Hîi

1971

P.Kthu©

P.TP KT

UV BTV

6

CN Thä Xu©n

CTC§

UVBCH XX

7

CN ThiÖu Ho¸

CTC§

UVBCH XX

8

CN §«ng S¬n

CTC§

UVBCH XX

9

CN Thµnh Phè

CTC§

UVBCH XX

10

CNQu¶ngX­­¬ng

CTC§

UVBCH XX

11

CN TriÖu S¬n

CTC§

UVBCH XX

12

CN N«ng Cèng

CTC§

UVBCH XX

13

CN Nh­ Thanh

CTC§

UVBCH XX

14

CN TÜnh Gia

CTC§

UVBCH XX

15

CNTh¹ch Thµnh

CTC§

UVBCH XX

16

CN CÈm Thuû

CTC§

UVBCH XX

17

Cty CPTVXD

CTC§

UVBCH XX

 

Báo cáo tiền lương - tiền thưởng 2015