Nguồn nhân lực

Tổng số cán bộ, CNV lao động toàn công ty TNHH MTV Sông Chu là: 937người (Chưa bao gồm lao động làm việc trong lĩnh vực ngoài công ích).

Trong đó có:

  • Thạc sỹ: 11 người
  • Kỹ sư Thủy lợi: 164 người
  • Cử nhân kinh tế: 89 người
  • Đại học các chuyên ngành khác: 19 người
  • Công nhân bơm điện: 245 người
  • Công nhân thủy nông: 406 người
  • Công nhân lái máy: 03 người

Trình độ chính trị của các cán bộ, người lao động như sau:

  • 01 người là Cử nhân chính trị
  • 05 người có trình độ Cao cấp chính trị
  • 22 người có trình độ Trung cấp chính trị