Phân công phụ trách cơ sở của Đảng ủy khối Doanh nghiệp